Suche

Server

Lietuva-Vilnius: Tinklo įranga

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Litauen
   VILNIUS
   eu:060366-2017
   Feb 16, 2017
   Mär 31, 2017
   Lithuanian
   andere

Kontakt

   Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Vilnius
Litauen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Server   Netzausrüstung  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 033-060366
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Saltoniškių g. 19
Zu Händen von: Agnija Solovjova
08105  Vilnius
LT
Telefon: +370 52719807
E-Mail: agnija.solovjova@policija.lt
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.policija.lt
Elektronischer Zugang zu Informationen: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Weitere Auskünfte erteilen:
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3) Haupttätigkeit(en):
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber:
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Lokalių tinklų ir duomenų saugyklų pirkimas.
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung:
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Techninė įranga turės būti pristatyta ir sumontuota Vilniaus AVPK KTS, Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius; Kauno AVPK KTV, Laisvės al. 24, Kaunas; Klaipėdos AVPK KTT, Kauno g. 6, Klaipėda; Šiaulių AVPK KTT, Aušros al. 19, Šiauliai. Lokalūs tinklai turės būti pristatyti ir įrengti LPKTC, Liepyno g. 11A, Vilnius; Vilniaus AVPK KTS, Birželio 23-iosios g. 16, Vilnius; Kauno AVPK KTV, Laisvės al. 24, Kaunas; Klaipėdos AVPK KTT, Kauno g. 6, Klaipėda; Šiaulių AVPK KTT, Aušros al. 19, Šiauliai.
NUTS-Code
II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

Lokalių tinklų ir duomenų saugyklų pirkimas.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
32420000 , 48820000
II.1.7) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8) Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
Techninė įranga (tarnybinės stotys – 4 vnt., duomenų saugyklos – 4 vnt., LAN komutatorius A tipo – 1 vnt., LAN komutatorius B tipo – 1 vnt., LAN komutatorius C tipo – 2 vnt., PCIe LAN plokštė – 22 vnt.) ir lokalūs tinklai (5 vnt.).
II.2.2) Angaben zu Optionen:
Optionen: nein
II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung:
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
in Tagen: 360 (ab Auftragsvergabe)
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Bedingungen für den Auftrag
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten

Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuriuo gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 3 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas pateikia Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi apimti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften

Su Tiekėju atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų gavimo į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird

Nereikalaujama.

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen
III.2) Teilnahmebedingungen
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

2. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.

Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.

3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

Pateikiama: Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo, kuris registruotas Lietuvoje, arba jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) neturi paprastosios balsų daugumos pateikti informaciją apie akcininkus arba parašyti laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodyti, kad asmens, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime nėra arba kad balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo.

4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 1 metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Pateikiama: Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas).

5. Tiekėjas turi teisę verstis kompiuterinės ir programinės įrangos prekyba.

Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, asmens, besiverčiančio veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimas, patvirtinantis teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Nereikalaujama.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nereikalaujama.

III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) tiekėjo įvykdytų kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pardavimo sutarčių sąrašas. Sąraše turi būti nurodytas sutarties objektas, sutarties kaina, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, duomenys apie užsakovą (įmonės ar organizacijos pavadinimas, adresas, telefono numeris, kontaktinis asmuo ir jo telefono numeris).

Taip pat turi būti pateikiamos užsakovų, laisvos formos raštai, kuriuose patvirtinama, kad sutartys arba atitinkamos jų dalys (jei sutartys tebėra vykdomos) įvykdytos sėkmingai ir laiku.

2. Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę parduoti siūlomas prekes bei atlikti jų garantinį aptarnavimą, arba susitarimas su gamintojo atstovu, įgaliotu parduoti siūlomą prekę bei atlikti jos garantinį aptarnavimą.

3. Pateikiama: tiekėjo pažyma, kurioje nurodomi specialistų vardai, pavardės, funkcijos teikiant paslaugas; specialisto turimų sertifikatų kopijos.

Jei siūlomas specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, o konkurso laimėjimo atveju jį ketinama įdarbinti – turi būti pateiktas ketinimų protokolas, preliminarioji sutartis ar kitas dokumentas patvirtinantis šiuos ketinimus.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs ar vykdo vieną ar kelias panašias sutartis (kompiuterinės technikos, programinės įrangos), kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. Jei sutartis tebevykdoma, įvykdyta jos dalis pasiūlymo pateikimo dienai turi sudaryti ne mažiau kaip 0,7 pasiūlymo vertės.

2. Tiekėjas turi būti siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomų prekių atstovas, įgaliotas parduoti, siūlomas prekes bei atlikti jų garantinį aptarnavimą arba turėti oficialų susitarimą su gamintojo įgaliotu atstovu dėl siūlomos prekės prekybos ir garantinio aptarnavimo.

3. Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) siūlomos įrangos gamintojo ar jo įgalioto atstovo sertifikuotą specialistą, kuris turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, siūlomos įrangos montavimo ir konfigūravimo srityje.

III.2.4) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart
IV.1.1) Verfahrensart
Offen
IV.1.2) Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 28.03.2017 - 10:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
31.03.2017 - 10:00
IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
LT
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
in Tagen: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31.03.2017 - 10:45
Ort: Liepyno g. 7, Vilnius, Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriuje, 404 kab.

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje), taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme:
VI.3) Sonstige Informationen

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen

Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia): 1. per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
14.02.2017

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.