Suche

Software-Implementierung

Solutie integrata de stocare si management al datelor informatice (Sectoriale)

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:spn:173241
   Feb 16, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Serviciu Contracte
ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1
Bucuresti 020995
Rumänien
   +40 213032538
   +40 213074538
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Software-Implementierung   Beratung im Bereich Hardware-Integration   Beratung im Bereich Software-Integration   RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)  

Originaltext

      
Anunt de participare (sectoriale) numarul 173241/16.02.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: HIDROELECTRICA SA
Numar anunt: 173241 / 16.02.2017
Denumire contract: Solutie integrata de stocare si management al datelor informatice
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  ION MIHALACHE, NR. 15-17, SECTOR1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  020995 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciu Contracte , Tel.  +40 213032538 , Email:  liviu.dumitrescu@hidroelectrica.ro , Fax:  +40 213074538 , Adresa internet (URL):  www.hidroelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Solutie integrata de stocare si management al datelor informatice
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Hidroelectrica SA
conf. Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia solutiei de stocare de date:
- va asigura implementarea unei politici centralizate de backup
- va reduce numarul de servere de fisiere
- va asigura un spatiu de stocare performant, cu disponibilitatea ridicata pentru aplicatiile de business si documentele utilizatorilor
- va asigura extinderea spatiului de stocare conform nevoilor viitoare ale Hidroelectrica
- va asigura integrarea directa cu solutia de salvarea pe benzi magnetice a principalelor aplicatii de business
- va asigura instruirea operatorilor si administratorilor solutiei de stocare de date
- va asigura functionarea corespunzatoare a infrastruturii de mesagerie electronica Exchange 2010
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30233141-1 - Matrice redundanta de discuri independente (RAID) (Rev.2)
72227000-2 - Servicii de consultanta privind integrarea software (Rev.2)
72228000-9 - Servicii de consultanta privind integrarea hardware (Rev.2)
72263000-6 - Servicii de aplicare de software (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Solu?ie integrata de stocare ?i management al datelor informatice:
Platforma integrata de management al ciclului de via?a al datelor stocate ?i prelucrate (storage cluster) – 1 buc
Servicii de implementare solutie de stocare - 1 buc
Instruire operatori si administratori platforma platforma – 1 buc
Conform Caietului de Sarcini 4780.2/13.01.2017
Valoarea estimata fara TVA: 380, 000 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
a)Cuant.gar.de part.:3800lei.b)Term.de const.si valab.ptr care se const.gar.de part.:Gar.de part.se const. pana la data si ora limita de dep.a ofertelor si va fi val.cel putin 120zile incep.cu data limita de dep.a ofert.;c)Modul de const.a gar.de part. conf. art. 41 alin.1 din HG nr. 394/2016:printrun instr. de gar.emis în cond. legii de o soc. banc. ori de o soc.de asig., în cuant.si pentru o per.de valab.de 120zile de la data stab.la pct.a) si b)în conf.cu Form.G1 sau–prin vir.banc. în cont. RO31INGB0001008163058940, ING Bank, doc.prez.in orig., cu viza bancii ofert.Gar.de part.emisa în alta lb decât româna si in alta valuta va fi prez. în orig. si va fi însot. de trad.autoriz.în lb româna, iar echiv.leu/alta valuta se va face la cursul BNR la o data anter, datei limita de dep.a ofert. cu 5 zile.Gar. tb. sa fie irev.Instr.de gar.trebuie sa prevada ca plata gar.de part.se va exec.necond., resp.la prima cerere a benef., pe baza decl.acestuia cu priv. la culpa pers. gar.Dov. const. gar.de part.(semnata cu semnatura electr. extinsa, bazata pe un certif. calif., elib.de un fz de serv.de certif.acred.) se dep.in SEAP pana la data ?i oralimita stab. pentru prim. ofert. prev. in anuntul de part. In sit. const. gar. de part. printrun instr. de gar. sau prin vir. in contul HIDROELECTRICA, în SEAP, pana cel tz la data si oralimita de dep.a ofert.prev.in anuntul de part.În cazul dep. de oferte în asoc., gar. de part. tb const.în numele asoc.si sa mentionezeca acopera, în mod solidar, toti membrii grupului de op. ec.NOTA:Entit.contr.are dreptul de a retine gar.ptr.part., ofertantul pierzând astfel suma constit., atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre sit.prev.de art.43 din HG nr.394/2016. Gar. de part. se va returna ofert.in conf.cu art.44 din HG nr.394/2016. a) Cuantum garantiei de buna executie: 10 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Modul de constituire a garantiei de buna executie, conform art. 46 din HG nr. 394/2016: printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.NOTA: Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin.(2) din H.G. nr. 394/2006.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Declaratie pe propria raspundere a ofertantului ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere din procedura de atribuire, prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea Nr.99/2016.
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
DUAE se va depune, obligatoriu, ?i de fiecare ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant - daca este cazul.
La solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii si inainte de transmiterea invitatiilor la etapa de licitatie electronica, ofertantii declarati admisi vor depune documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, astfel:
-Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; persoanele juridice/fizice straine care participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.
-Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
-Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
-Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele justificative se vor depune, obligatoriu, ?i de fiecare ofertant asociat/ tert sustinator /subcontractant - daca este cazul.
Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea Nr.99/2016 atrage excluderea Ofertantului/ Candidatului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului propus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie sectoriala.
Cerinta 2 :
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea Nr.99/2016.
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
NOTA:
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica): 1. Ovidiu AGLICERU – Director General Executiv, Presedinte Directorat; 2. Petronel CHIRIAC –Director Directe Financiara, Membru Directorat; 3. Gheorghe GORAN -Director Directie Procurement; 4. Yugo NEUMORNI - Manager Departament IT si Comunicatii; 5. Liviu DUMITRESCU - Sef Serviciu Contracte; 6. Sandel URSU – consilier juridic Serviciu Contracte; 7. Octavian DIACONU - Sef Serviciu Operatiuni IT; 8. Dan STIUCA - Analist programator IT – Departament IT&C; 9. Daniel TOADER – analist programator Departament IT si Comunicatii.
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat.
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va prezenta documentul DUAE susmentionat.
c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat. Inscrierea in Registrul Comertului.
Operatorul economic care depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
NOTA:
La solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii si inainte de transmiterea invitatiilor la etapa de licitatie electronica, ofertantii declarati admisi vor depune certificatul ONRC sau, pentru ofertan?ii straini, documentul echivalent emis în ?ara de reziden?a.
Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale / valide la data prezentarii acestuia si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza.
Persoanele fizice autorizate vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza serviciile care fac obiectul prezentului contract;
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a realiza obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
NOTA:
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat.
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va prezenta documentul DUAE susmentionat.
c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta documentul DUAE mentionat.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani, respectiv
2014, 2015, 2016, trebuie sa fie de minim 380, 0000.00 RON fara TVA.
Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
Operatorul economic ofertant are dreptul de a-si proba situatia economica si financiara prin prezentarea unor documente adecvate, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei sale economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze îndeplinirea cerintelor minime solicitate. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate dupa finalizarea evaluarii si inainte de transmiterea invitatiilor la etapa de licitatie electronica, ofertantilor declarati admisi (art. 205, alin. 3 din Legea 99/2016)
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse livrate, in ultimii 3 ani, care au avut ca obiect livrarea de produse similare obiectului contractului.
Cerinta minima de calificare:
Ofertantul trebuie sa faca dovada, la data limita de depunere a ofertei, ca a livrat, în ultimii 3 ani, produse similare cu obiectul achizitiei, in valoare cumulata de cel putin 380, 0000.00 RON fara TVA la nivelul unui sau mai multe contracte.
Pentru contractele a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei /valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte NOTA:
1) Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.
2) Ultimii 3 ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
3) În cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.
4) În cazul unei oferte depuse care beneficiaza de sustinerea unui/unor tert / terti cerinta poate fi sustinuta in proportie de maxim 50% din plafonul minimal valoric solicitat.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia va consta in completarea si depunerea Formularului DUAE.
NOTA I :
La solicitatea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiilor la Licitatia electronica, toti operatorii economici admisi vor prezinta documentele suport aferente, respectiv:
1. Copie a contractului invocat ca experienta similara (obiect, valoare, termen de finalizare)
2. Certificate /documente constatatoare / recomandari emise de beneficiarul contractului cu privire la livrarea produselor.
Documentele enuntate mai sus se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.
Pentru contractele in valuta pentru echivalenta se va utiliza cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte.
NOTA II
a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat.
b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/ profesionala/ financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va prezenta documentul DUAE susmentionat.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) conform Art. 126 din Legea 99/2016 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre entitatea contractanta. Autoritatea contractanta va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte care au fost declarate admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul, conform prevederilor art. 142 lit.a) din Legea 99/2016. Licitatia electronica va începe la cel putin 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiilor.Se va desfasura o singura runda, cu o durata de 1 (una) zi, conform art. 143 al.5 din Legea 99/2016.Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.Obiectul procesului repetitiv de ofertare: valoarea totala a contractului. Operatori nu pot decât sa-si îmbunatateasca (în sensul scaderii valorii ofertei) ofertele depuse anterior organizarii etapei electronice. În cursul desfasurarii licitatiei electronice, se vor pune la dispozitia operatorilor economici informatiile necesare determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa în clasament. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea si numarul participantilor. Se va afisa cel mai mic pret.La finalizarea licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertantii participanti si pe baza criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” pe total oferta. În cazul în care, în cadrul fazei de licitatie electronica, un ofertant nu modifica oferta initiala, la stabilirea clasamentului final, SEAP va lua în considerare oferta depusa anterior acestei etape. În cazul în care, dupa etapa finala de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc cu acelasi pret minim, în vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ofertantul situat pe primul loc conform clasamentului afisat de operatorul SEAP are obligatia transmiterii propunerii financiare imbunatatite in formatul stabilit pentru faza initiala de ofertare, conform Formular PF si anexei aferente, completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
4780.7/14.02.2016
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2017 16:00
IV.3.5)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 04.04.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile Legii Nr.101 / 2016
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
HIDROELECTRICA S.A – Departamentul Juridic
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, et. 11, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  011176 , Romania , Tel.  +40 213074500 , Fax:  +40 213032545
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
16.02.2017 13:23
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.