Suche

Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

Magyarország-Budapest:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Ungarn
   BUDAPEST
   eu:101245-2017
   Mär 18, 2017
   Apr 26, 2017
   Hungarian
   andere

Kontakt

   Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Budapest
Ungarn

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101245
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
HU
Kontaktstelle(n): Szemán Zoltánné (FAX száma: 00081)
E-Mail: szemanz@fkf.hu
NUTS-Code: HU101
Internet-Adresse(n):
http://www.fkf.hu
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
CNG üzemanyag (chipkártyás) beszerzése.
Aktenzeichen: K1771
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09000000
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

CNG üzemanyag (chipkártyás) beszerzése.

II.1.7) Geschätzter Wert ohne MwSt
Geschätzter Wert ohne MwSt: 200000000  HUF
II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

09000000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: HU101 HU102
Hauptort der Dienstleistung: Budapest és Pest megye.
II.2.3) Beschreibung

Összesen nettó 150 000 000 HUF keretösszeg erejéig CNG üzemanyag beszerzése és 3,5 tonna feletti célgépek számára tankolási lehetőség biztosítása chipkártyával. Ajánlatkérő célgép állományát tekintve jelenleg 63 db chipkártya biztosítása szükséges.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

1. Az eljárás eredményéről a tájékoztatás és a szerződéskötés (tájékoztató időpont került megadásra): a Kbt. 79.§ és a 131.§-ban foglaltak szerint.

2. Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki a jelen felhívásban megadott elektronikus felületen regisztrál.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. Közös Ajánlattevőknek a Kbt. 35.§-ban foglaltak és a dokumentációban előírtak figyelembe vételével kell ajánlatukat benyújtani.

5. Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentációban megadottak figyelembe vételével Felolvasólapot kell csatolni.

6. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerint.

7. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg Ajánlatkérő.

8. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés és a 66. § (2), (4) bekezdés és a (6) bekezdés a)-b) pontjai vonatkozásában.

A nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.

10. Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani.

11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, és műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban.

12. Az ajánlatot és mellékleteit zárt, sértetlen csomagolásban 1 db papír alapú eredeti példányban és 1 db másolatban elektronikus adathordozón (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani.

13. Amennyiben Ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint kíván tényt/adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt/adatot kíván így igazolni, mi az ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton küldi meg az eljárás során, a regisztrációkor megadott elérhetőségen.

15. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

Mértéke: 500 000 HUF.

Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 54.§ alapján a dokumentációban részletezettek szerint kéri rendelkezésre bocsátani és igazolni.

16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

17. Ajánlattevő a formanyomtatványban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

18. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

19. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.

20. A Kbt75§(6) bek-re figyelemmel Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt75§(2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során.

21. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatkérési dok. 3.w-z. pontokban előírtakat.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-03-16

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.