Suche

Thermische Sonnenkollektoren

Polska-Janów Lubelski:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   JANÓW LUBELSKI
   eu:101273-2017
   Mär 18, 2017
   Apr 25, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Gmina Janów Lubelski
Janów Lubelski
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Thermische Sonnenkollektoren   Bauinstallationsarbeiten   Softwarepaket und Informationssysteme   Installation von Kesseln   Branchenspezifisches Softwarepaket  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 055-101273
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59
Janów Lubelski
23-300
PL
Kontaktstelle(n): Barbara Mucha
E-Mail: zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl
NUTS-Code: PL
Internet-Adresse(n):
www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski.
Aktenzeichen: ZP.271.3.2017.MJ1
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
45300000
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę na terenie Gminy Janów Lubelski wraz z systemem zarządzania energią pochodzącą z OZE.

II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

09331100 48100000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Gmina Janów Lubelski, woj. lubelskie.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski, obejmująca między innymi:

1) montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 instalacji solarnych,

2) próby, regulacja instalacji,

3) rozruch technologiczny instalacji solarnych,

4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

5) wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE składającego się co najmniej z następujących modułów:

— moduł zarządzania instalacjami OZE,

— moduł prezentacji,

— moduł zbierania danych z OZE,

— moduł zarządzania bazą danych,

— moduł administracji,

— formularz on-line,

Szczegółowe wymogi dotyczące systemu określone zostały w załączniku Nr 1c do SIWZ.

6) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.2) Ergänzende Gegenstände

45331110 48000000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Gmina Janów Lubelski, woj. lubelskie.
II.2.3) Beschreibung

Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski, obejmująca między innymi:

1) montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 136 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę,

2) próby, regulacja instalacji,

3) rozruch technologiczny kotłowni,

4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

5) wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE składającego się co najmniej z następujących modułów:

— moduł zarządzania instalacjami OZE,

— moduł prezentacji,

— moduł zbierania danych z OZE,

— moduł zarządzania bazą danych,

— moduł administracji,

— formularz on-line,

Szczegółowe wymogi dotyczące systemu określone zostały w załączniku Nr 1c do SIWZ.

6) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.5 – powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 stosuje się odpowiednio.

5.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.5 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt. 5.5 a) stosuje się odpowiednio.

5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Inne informacje:

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

6.1.1. dla Części I: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł).

6.1.2. dla Części II: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.).

7.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.

7.15. Oferta musi zawierać:

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

c) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa w pkt. 5.1.5 – o ile dotyczy,

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 4 i 5 SIWZ.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-03-15

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.