Suche

Teile von Dampferzeugern

Piese schimb generatoare electrice. (Sectoriale)

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:spn:173959
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Aurica RIPESI
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu 210227
Rumänien
   +40 372819799
   +40 253223248
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Teile von Dampferzeugern  

Originaltext

      
Contract Notice (utilities) no. 173959/20.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Notice Number: 173959 / 20.03.2017
Contract Name: Piese schimb generatoare electrice.
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Address: str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , City:  Targu Jiu , Postal code: 210227 , Romania , Contact points:  Dumitru MOCIOI , Phone.  +40 372819799 , Attention:  Aurica RIPESI , Email:  dumitru.mocioi@ceoltenia.ro, aurica.ripesi@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253223248 , URL: www.ceoltenia.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
societate cu capital majoritar de stat administrata in sistem dualist
Activity (activities)
- Electricity
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Piese schimb generatoare electrice.
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: Soc. Complexul Energetic Oltenia SA:Sucursala Electrocentrale Turceni
NUTS code: RO412 - Gorj
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Contractul consta in furnizarea de piese pentru generatoare electrice (perii si portperii).
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
31161700-9 - Parts of steam generators (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Conform caiet de sarcini nr. 1482/30.01.2017
Estimated value (no VAT): 59,000 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
30 days from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare este:590 lei.Perioada de valabilitate 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank Tg.Jiu. Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pe SEAP, însotita de traducerea autorizata în limba româna. Garantia de Buna Executie este 10 % din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din Hotararea 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
surse proprii.
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
- Sorinel Gheorghe Boza - Presedinte al Directoratului;
- Antonie Daniel - Membru al Directoratului
- Ciobotarica Ion Laurentiu – Membru al Directoratului
- Balacescu Ovidiu - Membru al Directoratului
- Dadalau Grigorie – Sef Departament Achizitii pt. Activitatea Miniera
- Mocioi Dumitru – Sef Departament Achizitii pt. Activitatea Energetica
- Macesanu Cristina Maria – Sef Serviciu Legislatie Achizitii Publice
- Tita Ion - Sef Serviciu Achizitii Produse si Echipamente Tehnice pt. Activitatea Energetica
Nota: 1. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1:Lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani,continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta minima: lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au furnizat produse similare însotita de certificate/ documente/ contracte/ copii de pe parti relevante ale contractelor/ recomandare/ proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Cerinta 1: Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de asigurare a calitatii, certificat conform standardului SR EN ISO
9001:2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite în alte state. Aceste documentele se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt editate intr-o limba de circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 19.04.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
20.04.2017 16:00
IV.3.5)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.6)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.7)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 15.05.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite oferta.Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pâna la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Astfel, documentele ofertei se transmit in conformitate cu solicitarile entitatii contractante, prin intermediul SEAP, in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa, in acest sens documentele in discutie se vor scana intr-un document/fisier care permite semnarea electronica.Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta informatiile aferente in DUAE. Angajamentele vor fi prezentate de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
5 zile in conformitate cu art. 8, alin. 1, lit. b din Legea 101/2016.
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa a Soc. Complexul Energetic Oltenia SA
Address: strada A.I. Cuza, Targu-Jiu, jud. Gorj., Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210152, Romania, Tel. +40 253205497, Fax: +40 0253223248 , City:  Targu-Jiu , Postal code: 210152 , Romania , Phone.  +40 372819797 , Fax:  +40 0253223248
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 14:40
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.