Suche

Softwarepaket und Informationssysteme

Solutii software - solutii IT - Open Source Intelligence

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:spn:173944
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Sanduleasa Constantin
Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5
Bucuresti 050041
Rumänien
   +40 212082525
   +40 213174965
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Softwarepaket und Informationssysteme  

Originaltext

      
Contract Notice no. 173944/20.03.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Notice Number: 173944 / 20.03.2017
Contract Name: Solutii software - solutii IT - Open Source Intelligence
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Address: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5 , City:  Bucuresti , Postal code: 050041 , Romania , Contact points:  Directia de Logistica , Phone.  +40 212082525 , Attention:  Sanduleasa Constantin , Email:  achizitii@politiaromana.ro , Fax:  +40 213174965 , URL: www.politiaromana.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-devisions.
Activity (activities)
- Public order and safety
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
Solutii software - solutii IT - Open Source Intelligence
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Supply
Acquisition
Main place of delivery: I.G.P.R. – sos. Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
A public contract
II.1.4)   Information on framework agreement
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Se intentioneaza achizitia se solutii software - solutii IT - Open Source Intelligence
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
48000000-8 - Software package and information systems (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
No
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Solutii software - solutii IT - Open Source Intelligence
Estimated value (no VAT): 215, 150.42 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
30 days from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare: 2.000, 00 lei; Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Mod de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se poate constitui în oricare din formele prevazute la art. 36 din H.G.R. nr. 395/2016, mai putin fila CEC sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cont I.G.P.R. garantii: RO57TREZ7005005XXX000205 deschis la A.T.C.P.M.B., Cod fiscal: 4453144. Pentru garantia de participare constituita în alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul, fara T.V.A., al contractului. Mod de constituire: conform prevederilor art. 40 din H.G.R. nr. 395/2016.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
alte surse
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor si derularea etapei finale de licitatie electronica. Documentele justificative sunt: Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic si Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii acestora. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate deatestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local conform cerintelor autoritatii contractante. Aceste documente vor fi prezentate în original sau copie legalizata însotite de traducerea autorizata. Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, a)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; c)alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta 2: Neîncadrarea în dispozitiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/20016–pentru îndeplinirea cerintei se va completa DUAE. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie: inspector general al Politiei Române–chestor principal de politie DESPESCU BOGDAN, î. Adjunct Inspector General - chestor de politie TUICU CARMEN CAMELIA, î/director al Directiei Financiare–comisar sef de politie STANCA MIHAITA IONEL, î. director al Directiei Juridice–comisar sef de politie STOICA IONUT, Director Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor – chestor de politie APREUTESEI WILI, î. Director al Unitatii de Implementare a proiectelor LINTA ANDREI, Director Adjunct Directia de Investigatii Criminale – Manager de proiect – comisar sef de politie MARINCIU DORU ANTONIO, î. director al Directiei de Logistica–comisar sef de politie DRAGNEA MARIUS, î. sef Serviciu Achizitii Publice–comisar de politie DINESCU SEVASTIAN. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate (în original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si traducere autorizata în limba româna), la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
Obiectul licitatiei electronice: valoare LEI fara TVA. Nr. runde: 1(una). Durata rundei L.E. 1 (una) zi. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul L.E. sunt , ,ofertantii pot vedea cea mai buna oferta” si , ,ofertantii pot vedea nr. de participanti înscrisi la licitaeie”. L.E. va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de catre SEAP la adresa de posta electronica înregistrata în sistem ca adresa de contact. Se va folosi pas de licitare în procent de 0, 5%. În vederea participarii a LE operatorii economici trebuie sa fie înregistrati în SEAP. Atribuirea contractlului de furnizare se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii licitatiei electronice.
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.03.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
06.04.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 28.04.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
Yes
Send to projects and/or programs: PDP1
Financing type: European funds
European Fund: Other (-)
VI.3)   Additional information
În vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, acesta poate fi accesat la adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Termenul de livrare, instalare si punere in functiune: 20 zile, dar nu mai tarziu de 21.04.2017.Având în vedere faptul ca proiectul se va închia în luna aprilie 2017, pentru a nu pune în pericol implementarea acestuia de catre Poli?ia Româna, implicit a Statului Român, se impune efectuarea prezentei proceduri de achizi?ie în regim de urgen?a, cu diminuarea timpului de a?teptare pâna la 15 zile, conform art. 74, alin. 3, din Legea nr. 98/2016.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE
Address: str. Mihai Voda nr. 6 , City:  Bucuresti , Postal code: 050041 , Romania , Phone.  +40 212082525 , Email:  logistica@politiaromana.ro , Fax:  +40 213174965 , URL: www.politiaromana.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
17.03.2017 12:50
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.