Suche

Durchführbarkeitsstudie

Documentatie tehnico-economica în vederea declansarii procedurii pentru cauza de utilitate publica necesara unor obiecte miniere de interes national, judetean si local, conform Legii 255/14.12.2010 – Studiu de fezabilitate pentru realizarea investitiei publice la obiectivul minier Cariera Rosiuta (Sectoriale)

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Rumänien
   rou:ca:176425
   Mär 20, 2017
   Rumänisch
   andere

Kontakt

   Constantin Bataiosu, e-mail – constantin.bataiosu@ceoltenia.ro, tel. +40 372819779, fax +40 253222015
str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5
Targu Jiu 210227
Rumänien
   +40 372819779
   +40 253222015
   Klicken Sie hier

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Durchführbarkeitsstudie  

Originaltext

      
Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 176425/20.03.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172718 / 20.01.2017
Denumire contract: Documentatie tehnico-economica în vederea declansarii procedurii pentru cauza de utilitate publica necesara unor obiecte miniere de interes national, judetean si local, conform Legii 255/14.12.2010 – Studiu de fezabilitate pentru realizarea investitiei publice la obiectivul minier Cariera Rosiuta
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala:  str.ALEXANDRU IOAN CUZA nr.5 , Localitatea:  Targu Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Punct(e) de contact:  GRIGORIE DADALAU , Tel.  +40 372819779 , In atentia:  Constantin Bataiosu, e-mail – constantin.bataiosu@ceoltenia.ro, tel. +40 372819779, fax +40 253222015 , Email:  grigorie.dadalau@ceoltenia.ro , Fax:  +40 253222015 , Adresa internet (URL):  www.ceoltenia.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Documentatie tehnico-economica în vederea declansarii procedurii pentru cauza de utilitate publica necesara unor obiecte miniere de interes national, judetean si local, conform Legii 255/14.12.2010 – Studiu de fezabilitate pentru realizarea investitiei publice la obiectivul minier Cariera Rosiuta
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Cariera Rosiuta
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea investitiei publice la obiectivul minier Cariera Rosiuta, având continutul cadru prevazut în HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatie tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57,000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PD 6419
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 787/CEOSM   Denumirea: Documentatie tehnico-economica în vederea declansarii procedurii pentru cauza de utilitate publica..
V.1)   Data atribuirii contractului 20.03.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 1
   Numarul de oferte admisibile 1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARI MINE DE LIGNIT S.A.
Adresa postala:  Calea Unirii nr. 147 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200330 , Romania , Tel.  +40 0251522979 , Email:  icsitpml@yahoo.com , Fax:  +40 0251523835 , Adresa internet (URL):  www.icsitpml.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57181.64 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57000.00 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
-Potrivit art.202 din Legea 99/2016, entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). -Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu art. 78 alin.(1) din Legea 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. - Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, intocmindu-se in ordinea crescatoare a preturilor respective, clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (noi Formulare de oferta). - Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. - În cazul operatorilor economici care participa în comun la procedura de atribuire se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. - Ofertantul va preciza in formularul DUAE (daca este cazul) partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. - Avand in vedere Notificarea ANAP nr.256/08.12.2016, daca este cazul, odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - Eventualele amendamente la clauzele contractuale din Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. - Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie Achizitii Publice
Adresa postala:  str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5 , jud. Gorj , Localitatea:  Targu-Jiu , Cod postal:  210227 , Romania , Tel.  +40 372819797 , Fax:  +40 253223248
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
20.03.2017 15:26
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.