Suche

Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

Polska-Warszawa:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   WARSZAWA
   eu:128079-2017
   Apr 20, 2017
   Apr 24, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
Warszawa
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 068-128079
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148814
Referenced Document Number: 2017/S 068-128079
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973, kapit
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
PL
Kontaktstelle(n): Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
NUTS-Code: PL127
Internet-Adresse(n):
http://www.tvp.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3) Haupttätigkeit(en)
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.
Aktenzeichen: ZP/TINT/10/2017
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09300000
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL127
Hauptort der Dienstleistung:
II.2.3) Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzi Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych.

2. Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest Dyrektor Ośrodka Inwestycji i Transportu.

3. Zgodnie z art.37 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz.U. nr 153 poz.1503 ze zm.).

4. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w jeden z następ. sposobów:

4.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godz. odbioru,

4.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę.

5.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

5.1 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ.

5.2 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

4) JEDZ (zg. z Zał. 3 do siwz), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust1 Ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w § 5 pkt 1,5 i 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyzn. przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

7.1.dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, wydana przez Prezesa URE, zgodnie z ustawą z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.).

8. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

9. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wys. 30 000 PLN.

10. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 1.6.2017 r.

12. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-04-04

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.