Suche

Bohrungen

Polska-Warszawa:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   WARSZAWA
   eu:145892-2017
   Apr 20, 2017
   Mai 22, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Warszawa
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Bohrungen  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 075-145892
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149592
Referenced Document Number: 2017/S 075-145892
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Vorinformation
Dienstleistungen
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25, Departament Zakupów, Sekretariat, budynek nr C6, pok. 35
Warszawa
01-224
PL
Kontaktstelle(n): Katarzyna Łowczykowska
E-Mail: katarzyna.lowczykowska@pgnig.pl
NUTS-Code: PL127
Internet-Adresse(n):
http://www.pgnig.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
I.3) Haupttätigkeit(en)
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
www.przetargi.pgnig.pl
Aktenzeichen: ZP/PGNG/17/0055/OZ/EU
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
76300000
II.1.3) Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL
Hauptort der Dienstleistung: Teren działalności Oddziału w Zielonej Górze.
II.2.3) Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań: likwidacja odwiertów oraz rozbiórka i usunięcie części napowierzchniowej zlikwidowanych odwiertów dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze z wszelkimi koniecznymi pracami niezbędnymi do wykonania zadania geologicznego i złożowego.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

Do oferty należy dołączyć aktualny europejski dokument zamówienia. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postepowania, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-04-12

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.