Suche

Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

Polska-Warszawa:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   WARSZAWA
   eu:146814-2017
   Apr 20, 2017
   Mai 25, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Uniwersytet Warszawski
Warszawa
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-146814
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148807
Referenced Document Number: 2017/S 076-146814
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
PL
Kontaktstelle(n): Uniwersytet Warszawski – Dział Zamówień Publicznych – Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa – Oficyna pod Wizytkami – pok. 33 – www.uw.edu.pl
E-Mail: sbinkowski@adm.uw.edu.pl
NUTS-Code: PL127
Internet-Adresse(n):
http://www.uw.edu.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3) Haupttätigkeit(en)
Bildung
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego.
Aktenzeichen: DZP 361-47/2017
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09300000
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL127
Hauptort der Dienstleistung: Obiekty Uniwersytetu Warszawskiego.
II.2.3) Beschreibung

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

3.Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

4.Wykonawca do Oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

5. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, które będą polegały na zwiększeniu wolumenu zakupu energii elektrycznej.

6. Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pisma przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),

8.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 ) lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-04-14

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.