Suche

Rostschutzmittel

Polska-Wrocław:

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Polen
   WROCŁAW
   148531-2017
   Mai 26, 2017
   Jun 19, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   4 Regionalna Baza Logistyczna
Wrocław
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Rostschutzmittel   Motorenöle  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-148531
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-198384
Referenced Document Number: 2017/S 077-148531
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Vorinformation
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
PL
Kontaktstelle(n): jw.
E-Mail: 4rblog.szpub@ron.mil.pl
NUTS-Code: PL514
Internet-Adresse(n):
www.4rblog.wp.mil.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
I.3) Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber
Przetarg nieograniczony na dostawę olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych.
Aktenzeichen: MAT/111/2017
II.1.2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09211100
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2) Beschreibung
II.2.2) Ergänzende Gegenstände

24963000

II.2.2) Hauptort der Dienstleistung
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Dienstleistung: 4 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Radnica, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.
II.2.3) Beschreibung

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, płynów specjalnych, smarów oraz olejów przekładniowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben

A. Wykonawca wraz z oferta składa następujące dokumenty:

1. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wystawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; z treści pełnomocnictwa musi wynikać, czy pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy do występowania w postępowaniu i również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

3. Dowód wniesienia wadium – Zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

B. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, (w terminie nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określonych w pkt.5.1. i pkt. 5.2 SIWZ:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp;

2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.;

6. informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny.

8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp.

9. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

10. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

11. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

C. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2017-04-19

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.