Suche

Elektrizität

Polska-Konstancin-Jeziorna: Elektryczność

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Polen
   KONSTANCIN-JEZIORNA
   eu:149739-2017
   Apr 20, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Gmina Konstancin-Jeziorna
Konstancin-Jeziorna
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Elektrizität  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

:   Innogy Polska S.A.
:   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, Warszawa 00-347
:   Apr 6, 2017

Zusammenfassung

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149739
Referenced Document Number: 2017/S 030-054807
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Gmina Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
Zu Händen von: Renata Skonieczna
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Telefon: +48 222011975
E-Mail: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
Fax: +48 227564885
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.konstancinjeziorna.pl
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Lokalbehörde
I.3) Haupttätigkeit(en):
Sonstige: administracja samorządowa
I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber:
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: ja
Kultury w Konstancinie-Jeziornie, 2) Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie, 2. Jednostek budżetowych tj: 1) Gminne Przedszkole nr 1, 2) Tęczowe Przedszkole Gminy Konstancin-Jeziorna, 3) Gminny Żłobek nr 1, 4) Gminne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka”, 5) Gminne Przedszkole nr 5 Kolorowe Kredki, 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, 7) Zespół Szkół nr 1, 8) Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego, 9) Zespół Szkół nr 4 w Słomczynie, 10) Zespół Szkół Integracyjnych nr 5, 11) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja, 12) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. 3. Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, 4. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) ul. Warecka 15.
ul. Warszawska 32
05-520  Konstancin-Jeziorna
PL
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags
Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020.
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Gmina Konstancin-Jeziorna.
NUTS-Code
II.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2017 – 2020. Zakup energii będzie realizowany od dnia 1.4.2017 r. do dnia 31.3.2020 r. Opis przedmiotu zamówienia określono w zestawieniu punktów poboru energii (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). Gmina Konstancin-Jeziorna została upoważniona do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wymienionych w treści załącznika nr 7.

2. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 5,8 GWh.

3. Przewidywane zużycie energii elektrycznej przez okres trwania umowy wyniesie około 17,5 GWh. wg poniżej zestawionych grup taryfowych:

Grupa taryfowa

Liczba punktów poboru Przewidywane zużycie kWh:

C11 159 7 734 659

C12b 61 4 470 053

C21 13 4 873 964

C22b 1 450 000

G11 1 4 242

G12 1 5 315

Razem 236 17 538 233.

4. Określona przez Zamawiającego, przyporządkowana do punktów odbioru energii elektrycznej ilość KWh jest wartością prognozowaną, ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu sprzedaży.

5. Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania dojdzie do zaprzestania poboru energii – likwidacji niektórych pozycji wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje także, że w okresie obwiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, będą uruchomione nowe punkty poboru energii elektrycznej. Strony dołożą starań by zakup energii elektrycznej do nowych punktów odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 (poniżej). Postanowienie ust. 9 (poniżej) będą obowiązywały bez względu na zmianę ilości punktów poboru energii w okresie związania stron przedmiotową umową.

6. Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

7. Zamawiający nie gwarantuje zakupu całej prognozowanej ilości energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w rozdz. II ust. 3 stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistego zapotrzebowania na energię. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku – zmniejszenia lub zwiększenia, w stosunku do prognozowanej – ilości zakupionej energii - stosować zaoferowane w przetargu ceny energii elektrycznej czynnej. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych punktów poboru energii.

8. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii będą odbywały się w okresach ustalonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

9. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się według cen jednostkowych, na podstawie faktycznego zużycia energii. Zamawiający podkreśla, że cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej (zawarta w formularzu ofertowym) powinna uwzględniać wszystkie elementy stosowane przez sprzedawców energii tj. cenę jednostkową za 1 kWh, opłaty dodatkowe, w tym między innymi comiesięczne stałe opłaty związane z handlową obsługą odbiorców oraz koszty bilansowania handlowego.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający informuje, że w stosunku do kilkunastu punktów odbioru energii obwiązują umowy kompleksowe. Zamawiający nakłada na wyłonionego w ramach niniejszego postepowania Wykonawcę obowiązek skutecznego doprowadzenia do stanu, w którym PGE Dystrybucja rozwiąże umowy kompleksowe na dostawę energii, a Zamawiający zawrze nowe umowy dystrybucyjne. Zakup energii elektrycznej na potrzeby ww. punktów odbywać się będzie w ramach umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga wykonania powyższego obowiązku bez dodatkowego wynagrodzenia, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy.

12. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000
II.1.5) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.2) Endgültiger Gesamtauftragswert
Spanne von 3 652 260 and 3 831 480  PLN
ohne MwSt
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart
Offen
IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
Niedrigster Preis
IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
ZP.271.08.2017
IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: 2017/S 030-054807 vom 11.02.2017
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr:
V.1) Tag der Zuschlagsentscheidung
06.04.2017
V.2) Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347  Warszawa

V.4) Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 5 116 252,75  PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 4 492 279,80  PLN
mit MwSt
V.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2) Zusätzliche Angaben
VI.3) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa
PL
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
18.04.2017

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.