Suche

Elektrizität

Polska-Lublin: Elektryczność

Auftragsvergaben

Allgemeine Informationen

Polen
   LUBLIN
   149774-2017
   Apr 20, 2017
   Polnisch
   andere

Kontakt

   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Lublin
Polen

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Elektrizität  

Contract details

:  Supply contract
:  Lowest price

:   PGE Obrót S.A.
:   8 Marca 6, skr. Poczt. 63, Rzeszów 35-959 PL
:   Apr 19, 2017

Zusammenfassung

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149774
Referenced Document Number: 2017/S 019-032495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferauftrag
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13 pok. 54
Kontaktstelle(n): Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Zu Händen von: Justyna Muszyńska-Sadło
20-950  Lublin
PL
Telefon: +48 814456603
E-Mail: zamowienia@up.lublin.pl
Fax: +48 814456730
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.up.lublin.pl/zamowienia
I.2) Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3) Haupttätigkeit(en):
Bildung
I.4) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber:
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags
Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Punkty poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
NUTS-Code PL314
II.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą,na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży (dostawy)energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD).

3. Zamawiający dla wszystkich punków opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ posiada umowy kompleksowe. Termin wypowiedzenia lub obowiązywania umów znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca, w imieniu i na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zgłosi do właściwych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawarte umowy sprzedaży w zakresie Punktów Poboru Energii Elektrycznej. Forma pełnomocnictwa zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

5. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi 14 020 MWh. Zamawiający zastrzega, że wartość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega również, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do ww. prognozy, jednak nie więcej niż o 50 % wskazanej wyżej wielkości.

6. Wielkości planowanego zużycia są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości sprzedanej Zamawiającemu przez Wykonawcę energii elektrycznej zostaną rozliczone po jednakowej cenie za 1 KWh,określonej w ofercie Wykonawcy na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego dostarczonego przez OSD w danym okresie rozliczeniowym.

7. Opłata handlowa, usługa bilansowania z tytułu zakupu energii, koszty odczytu liczników i inne poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu umowy mają być wliczone do ceny jednostkowej energii elektrycznej.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów poboru energii ze względu na sprzedaż posesji,budynków lub mieszkań, odłączenie lub przyłączenie nowych posesji, budynków lub mieszkań.

II.1.5) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
09310000
II.1.5) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.2) Endgültiger Gesamtauftragswert
Wert: 3 068 978  PLN
ohne MwSt
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart
Offen
IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf
Niedrigster Preis
IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
AZP/PNO/p-209/1/2017
IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
Auftragsbekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl: 2017/S 019-032495 vom 27.01.2017
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr:
V.1) Tag der Zuschlagsentscheidung
19.04.2017
V.2) Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
V.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PGE Obrót S.A.
8 Marca 6, skr. Poczt. 63
35-959  Rzeszów
PL
V.4) Angaben zum Auftragswert
Ursprünglich veranschlagter Gesamtauftragswert:
Wert: 4 000 000  PLN
ohne MwSt
Endgültiger Gesamtauftragswert:
Wert: 3 068 978  PLN
ohne MwSt
V.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden: nein
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2) Zusätzliche Angaben

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona ceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w pkt 5.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy.

2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i może dotyczyć:

1) zaistnienia konieczności uruchomienia dodatkowych punktów poboru mocy, w obrębie grup taryfowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy,

2) zaistnienia konieczności zmniejszenia liczby punktów poboru mocy,

3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

4) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy,

5) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron.

VI.3) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.3.2) Einlegung von Rechtsbehelfen

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy Pzp) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.2 i ust.16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art.198a – 198g ustawy Pzp). W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.3.3) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
VI.4) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
19.04.2017

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.