Suche

Schlammbeseitigung

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος

Ausschreibung

Allgemeine Informationen

Griechenland
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
   eu:188102-2017
   Mai 18, 2017
   Jun 21, 2017
   Griechisch
   andere

Kontakt

   Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Θεσσαλονίκη
Griechenland

Güter, Baumaßnahmen und Leistungen

Schlammbeseitigung   Schlammentsorgung   Schlammtransport  

Zusammenfassung

      

Notice type: 01605 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188102
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Originaltext

      
Regelmäßige nichtverbindliche Bekanntmachung – Versorgungssektoren
Dienstleistungen
Abschnitt I: Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Εγνατίας 127
Kontaktstelle(n): Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Zu Händen von: Ελένη Παχατουρίδου
546 35  Θεσσαλονίκη
GR
Telefon: +30 2310966968
E-Mail: epahatouridou@eyath.gr
Fax: +30 2310283117
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: http://www.eyath.gr
Weitere Auskünfte erteilen:
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλουτάρχου 8
Zu Händen von: Κωτούλας Κων/νος
546 23  Θεσσαλονίκη
GR
Telefon: +30 2310966882
E-Mail: eelth@eyath.gr
Fax: +30 2310284551
Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλουτάρχου 8
Zu Händen von: Κωτούλας Κωνσταντίνος
546 23  Θεσσαλονίκη
GR
Telefon: +30 2310966882
E-Mail: eelth@eyath.gr
Fax: +30 2310284551
Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen
I.2) Haupttätigkeit(en)
Wasser
I.3) Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber:
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein
Abschnitt II: Auftragsgegenstand
II.1) Beschreibung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags
Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10 % υδράσβεστο — Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91).
II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungen
Dienstleistungskategorie Nr: 16
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
NUTS-Code GR122
II.1.3) Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung:
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελούν:

α) Η εξεύρεση — ενημέρωση αγροτών, εν δυνάμει χρηστών ιλύος, οι οποίοι καλλιεργούν αγροτεμάχια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 80568/4225/91 (στο εξής απλά ΚΥΑ).

β) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για χρήση ιλύος αγρότες.

γ) Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αδειοδότησης στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο που θα γίνει η διάθεση της ιλύος.

δ) Οι ενέργειες για τη λήψη της αδειοδότησης.

ε) Η τμηματική φόρτωση και μετακίνηση της ιλύος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της ΕΕΛΘ.

στ) Η τμηματική φόρτωση, νόμιμη μεταφορά και εναπόθεση ιλύος σε αγροτεμάχια σε ποσότητες και με όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία και στο έγγραφο αδειοδότησης.

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)
90513600 , 90513700 , 90513900
II.1.7) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8) Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
II.2) Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:

Η συνολική ποσότητα της Σύμβασης θα προσδιοριστεί από την προσφερόμενη τιμή ανά τόνο ιλύος, μέχρις εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού των 950.000,00 EUR πλέον ΦΠΑ.

II.2.2) Angaben zu Optionen:
Optionen: nein
II.2.3) Angaben zur Vertragsverlängerung:
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 30 (ab Auftragsvergabe)
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Bedingungen für den Auftrag
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: ja
III.2) Teilnahmebedingungen
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
III.2.4) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3) Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: ja
III.3.2) Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: ja
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Verfahrensart
IV.1.1) Verfahrensart
Offen
IV.2) Zuschlagskriterien
IV.2.1) Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf Niedrigster Preis
IV.2.2) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
Νο 19/2017
IV.3.2) Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 15.06.2017 - 14:30
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
21.06.2017 - 18:00
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
EL
IV.3.6) Bindefrist des Angebots
IV.3.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3) Sonstige Informationen
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (Ν.3886/2010) ή Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (ΠΔ 39/2017)
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται έως την 31η Μαΐου 2017 (ή έως ότου με νόμο οριστεί ) διέπονται από τις διατάξεις ν. 3886/2010.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ — Νομική Υπηρεσία
Εγνατίας 127
546 35  Θεσσαλονίκη
GR
Telefon: +30 2310212820
E-Mail: mtrakosa@eyath.gr
Fax: +30 2310212820
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
17.05.2017

More information: Klicken Sie hier
Diese Ausschreibung dient nur zur Information.
Auch wenn wir stets bemüht sind, immer aktuelle und genaue Informationen Ihnen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Garantie auf Richtigkeit der Inhalte übernehmen.
Wenn Sie Aktualisierungen/Korrekturen für diese Ausschreibung haben, bitte informieren Sie uns.