Suche
All countries

Tenders in Bulgarien

Suche verfeinern
Quelle
Funding Agencies
Status der Ausschreibung
Wann
Ausschreibungstyp
Sprache
Anmelden
Möchten Sie Ihre Ausschreibungen bei dgMarket veröffentlichen?
Klicken Sie hier
Sort by:

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018
Текущ ремонт и поддръжка /превантивно и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на тротоари, бордюри на улици и други пешеходни участъци в населените места на територията на община Родопи , стопанисвани от община Родопи.Поръчката предвижда изпълнението на строително-монтажни работи както следва: 1. Текущ ремонт на два обекта: обект №1 – ул.П.Евтимий, село Устина с приблизителна дължина 245 м и обект №2 – пешеходна зона пред НЧ Наука 1919, село Крумово с приблизителна дължина 35 м. 2. Текущ ремонт и поддръжка /превантивно и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на тротоари, бордюри и на други участъци, находящи се в населените места на територията на Община Родопи, които ще бъдат определени и възложени в изрично Възлагателно писмо от страна на Възложителя в рамките на договора. Текущият ремонт и поддръжката включва следните строително-монтажни работи - Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка; Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 30/30/5 на пясъчна подложка; Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 30/30/5 на вароцименова основа; Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри; Доставка и полагане на нови бетонови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи; Доставка и полагане на нови бордюри вибропресовани 50/16/8 с всички разходи; Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри; разбиване на бетон; Превоз на земни маси и строителни отпадъци до 20 км, вкл. и такса депо, доставка и полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване, изкоп с багер на транспорт, тънък изкоп (ръчен).Местата за изпълнение на строителството, съобразно планираните дейности и интервенции, са както отделни, конкретно определени, така и подлежащи на допълнително определяне участъци от уличната мрежа на територията наобщина Родопи.

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция Пътна инфраструктура да се предостави техническа и експертна помощ и съдействие за създаване, преработване и поддържане на ГИС данни, необходими за внедряване и функциониране на ТОЛ системата, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1), неразделна част от настоящата поръчка. Избраният Изпълнител следва да изпълни следните задачи:1.Разработване и прилагане на Комплексна методика за създаване и поддържане на необходимия масив от геопространствени данни за целите на проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т.; 2. Подпомагане на ГИС екипа на Възложителя по създаване на масивите от данни по т.3.1.5 от Насоки: Създаване на участъци от платената пътна мрежа, използващи технологията "GNSS" (глобална навигационна спътникова система), предоставени от КАПШ, необходими за работата по изграждане и въвеждане в експлоатация на системата за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа; 3. Създаване на масивите от данни в ГИС за Пътни участъци за платено таксуване за областите Стара Загора, Хасково Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново по Насоки: Създаване на участъци от платената пътна мрежа, използващи технологията "GNSS" (глобална навигационна спътникова система), предоставени от КАПШ; 4. 3. Определяне локациите на граничните точки на начало и край на населените места за целите на бъдещото таксуване и правоприлагане на републиканската пътна мрежа в обхвата на ТОЛ системата за следните области: Стара Загора, Хасково, Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново; 5.Редакция в слой Пътна мрежа за областите (14), за които ще се изработват ТОЛ участъците по настоящата обществена поръчка с оглед коректно маршрутизиране; 6. 5. Валидация и контрол на качеството на слой Пътни участъци за платено таксуване и слой Пътна мрежа, обезпечаващи проектирането, изграждането и въвеждането на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. за областите Стара Загора, Хасково Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново; 7. 6. Съдействие на Възложителя при конкретизиране на дължините на участъцитете за платено таксуване.

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018
Предмет на поръчката: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски” гр.Първомай ” Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 30000 литра за нуждите на ПГСС Васил Левски” гр.Първомай ”. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 55000 (петдесет и пет хиляди ) лева без ДДС. Цената на всяка конкретна доставка се определя на база на цената на Лукойл Нефтохимик Бургас” АД/Площадка Лукойл Нефтохимик/ без ДДС кам датата на приемане на доставката намалена с размера на отстъпката без ДДС, не по-ниска от 3% /три процента/ за 1000 литра гориво.Размерът на отстъпката се запазва еднакъв за целия срок на договора.Цената включва и всички разходи за доставка.Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодично изменение на цените. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ] Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): Общи изисквания: 1.1.В обществената поръчка за възлагане могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. 1.2.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП се прилагат и за тях. Изисквания за личното състояние: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП и чл.107 от ЗОП.Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Х] Икономическо и финансово състояние: [Х] Технически и професионални способности: Да представи доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката: Транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от АБЯ / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/; Да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация", съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; Да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват поръчката; Водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда заизвършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на АОК. удостоверенията, валидни за срока на доставката;

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Auftragsvergaben

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Sep 25, 2018