Suche
All countries

Tenders in Bulgarien

Suche verfeinern
Quelle
Funding Agencies
Status der Ausschreibung
Wann
Ausschreibungstyp
Sprache
Anmelden
Möchten Sie Ihre Ausschreibungen bei dgMarket veröffentlichen?
Klicken Sie hier
Sort by:

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019
"Доставка на хранителни продукти, перилни препарати и консумативи по предварителна заявка за нуждите на МБАЛ-Самоков”ЕООД за срок от 1/една/ година от сключване на договора” Изисквания към поръчката и участниците: Срокът на доставка не може да бъде по-дълъг от 2 календарни дни от получаване на писмена заявка на Възложителя по факс. Остатъчният срок на годност на хранителни продукти, перилни препарати и консумативи е не по-малко от 80 % от целия им срок на годност. Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка, както и обектът да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Доставяните хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на: Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;Изискванията на БАБХ, РЗИ и приетите стандарти за хранителните продукти в Европейския съюз, действащи в момента. Всеки доставен продукт да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка. Място за изпълнение – гр.Самоков,ул.,,Македония”№49 -Болнична кухня и склад на ,,МБАЛ-Самоков” ЕООД. Общо количество и обем Съгласно техническа спецификация,неразделна част от документацията. Вид на поръчката: По чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа на обява за събиране на оферти. Срок на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца от сключване на договора. Цена на поръчката и начин на плащане: Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Срок на отложено плащане –до 60 дни от датата на издаване на фактура и стокова разписка.

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 20, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019
Изграждане на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа, ПИ с идентификатор № 37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, Община Кнежа Кратко описание: Изпълнението на настоящата поръчка включва изграждане чрез поставяне на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа, ПИ с идентификатор № 37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, Община Кнежа. Сградата ще се изгради в източната част на зоопарка, разположен на територията на лесопарка срещу езерото за патици на мястото на разрушена в миналото дървена постройка. Сградата е едноетажна, състояща се от едно помещение зала за презентации и малък навес пред нея. Застроената площ на Посетителския център ще е 66,50 кв. м., като залата за презентации е със застроена площ- 41,70 кв. м. и светла площ 38,33 кв. метра, а навеса със застроена площ 24,80 кв. м и светла част 24,30 кв.м. Сградата ще се изпълнява изцяло от лека дървена конструкция, която ще се анкерира към стоманобетонни ивични основи. Външните стени ще са изпълнени от дървени вертикални и наклонени греди с пълнеж от топлоизолационни свойства от минерална вата с дебелина 10 см, които външно ще се затворят с циментофазерни плочи, а вътрешно с гипсокартон на конструкция. Покрива ще е с дървена конструкция покрита и покритие от керемиди. Вътрешно покривната конструкция ще се затвори с окачен таван. Подът на помещението е предвиден да бъде изпълнен със шлайфан бетон. Стените ще са боядисани с латекс. Дограмата ще е съгласно спецификация, PVC профил, с двоен стъклопакет и К стъкло и на плътната част на вратата с термопанел. Предвижда се изграждане на електроинсталация за осветление и контакти и за евакуационно осветление. Изграждане на Посетителски център, разположен на територията на лесопарк "Гергана", гр. Кнежа, ПИ с идентификатор № 37376.592.1 по КК на гр. Кнежа, Община Кнежа в съответствие с изготвения инвестиционен проект по част: Архитектура, част: Конструкции и част: Електро /ел. захранване НН и мълниезащитната инсталация от тази част не са предмет на настоящата поръчка/, които са неразделна част от настоящата обява и са качени на Профила на купувача. Дейностите, които следва да се извършат при изпълнение на поръчката са подробно разписани в Техническата спецификация към настоящата обява и са качени на Профила на купувача. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на Участника, но не може да надвишава 90 /Деветдесет/ календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след датата на подписване на договора.

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019

Staat:  Bulgarien

Art: Ausschreibung

$
Veröffentlicht
Feb 19, 2019